Selskabsledelse | Risikostyring

Risikostyring er et centralt element i at drive forsikringsvirksomhed og er en integreret del af Trygs forretningsmodel.

Risikostyringen i Tryg er organiseret ud fra tre kontrolniveauer:

• Det første kontrolniveau består af de forretningsansvarlige, der styrer og
   kontrollerer alle væsentlige risici hørende til egne aktiviteter.
• Det andet kontrolniveau består blandt andet af risikostyringsfunktionen,
   der sikrer en konsistent tilgang til håndteringen af risici på tværs af
   forretningsområderne. Det er risikostyringsfunktionens opgave at 
   vedligeholde det overordnede billede af selskabets væsentligste risici
   og løbende rapportere om udviklingen til bestyrelse og ledelse.
• Det tredje kontrolniveau er den interne revision, hvis vigtigste opgave er
  at foretage uafhængige vurderinger til bestyrelsen. 

Trygs kapitalstyring understøttes af Trygs partielle interne model, der med et 99,5 % sikkerhedsniveau sikrer, at Tryg kan honorere forsikringstagernes krav i 199 ud af 200 år. Kapitalstyringen i Tryg er tilrettelagt med henblik på at understøtte de centrale forretningsmæssige målsætninger:

• En solid kapitalbase, der både understøtter de lovgivningsmæssige krav
   og ambitionen om som minimum at vedligeholde en ’A2’rating hos Moody's.
• Et stabilt stigende nominelt udbytte pr. aktie med en payout ratio på
   60-90 % af årets resultat efter skat
• En forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 20 % efter skat.

Læs mere om risikostyring i Trygs årsrapport på side 25-26 samt note 1 på side 50

Solvensrapport

Download Trygs rapport om solvens og finansiel situation 2017.

Download rapport

Kreditvurderinger

Læs mere om vores kreditvurderinger.

Kreditvurderinger