INVESTOR

IR politik

Trygs Investor Relations (IR Politik) opstiller de grundlæggende principper for Trygs kommunikation og dialog med interessenter i det finansielle marked og de finansielle medier. Trygs IR-aktiviteter udføres i overensstemmelse med alle gældende regler og reguleringer, inklusive Trygs interne procedure. 

 

Gyldighed og målgruppe

Da relationen til Trygs investorer er et fælles anliggende, er politikken gyldig for alle medarbejdere med kommunikation til eksterne parter omhandlende emner, der kan påvirke Trygs finansielle resultat. 

IR Politikken er i praksis især relevant for medarbejdere, som er i direkte dialog med interessenterne, f.eks. direktionsmedlemmer og medarbejdere i kommunikations- og IR-afdelinger. 

Aktuelle politik indeholder "Tryg's rules regarding Tryg A/S' and subsidiaries adherence to the disclosure obligations as an issuer". 

IR Politikken er godkendt af bestyrelsen og opdateres hvert år. 

Et uddrag af politikken er for eksterne interessenter gjort tilgængelig på  https://www.tryg.com/da/selskabsledelse/politikker.

 

Vedligeholdelse

IR/Informationspolitikken bliver vedligeholdt af ledelsen i IR-afdelingen. 

 

Formålet med Trygs Investor Relations-aktiviteter

Formålet med Trygs IR-aktiviteter er at give markedsdeltagerne mulighed for at danne sig et fyldestgørende billede af Tryg som investeringsmål og vurdere Tryg-aktien i overensstemmelse hermed. Dette sikres ved at give nuværende og potentielle investorer faktuel, relevant og forståelig information om Trygs forretningsmæssige og økonomiske resultater. Tryg tilstræber at kommunikere lettilgængeligt, proaktivt og åbent. 

 

Kommunikationsprincipper
Trygs finansielle kommunikation med interessenter udføre primært via to kanaler, meddelelser og møder med interessenter.

Meddelelser
Meddelelser er enten planlagte, såsom årsrapporter eller kvartalsrapporter, rutinemæssige som f.eks. oplysninger om insiderhandel eller ad hoc-meddelelser om f.eks. organisatoriske ændringer. Tryg offentliggør alle oplysninger, som ifølge gældende lovgivning anses for relevante for aktiekursen. Alle meddelelser og selskabsmeddelelser offentliggøres på dansk og engelsk. Finansielle rapporter offentliggøres kun på engelsk, dog offentliggøres et kort resume på dansk. Tryg offentliggør ligeledes en årsprofil på dansk, norsk og engelsk i forbindelse med årsrapporten. 

Alle nyheder, der betragtes som kursfølsomme, offentliggøres via lovpligtige selskabsmeddelelser, før de udsendes til andre grupper. Meddelelser offentliggøres via tjenesteudbydere som Nasdaq OMX Corporate News Service og sendes samtidig til Finanstilsynet. Meddelelsen bliver snarest muligt herefter tilgængelige på tryg.cm/da. Med IR-nyhedsbrevene ønsker vi at skabe en bedre forståelse af Tryg og forsikring generelt blandt markedsdeltagerne. 

Møder
Som led i IR-aktiviteterne mødes direktionen og Investor Relations regelmæssigt med eksterne interessenter. Mødeaktiviteterne omfatter møder med enkeltpersoner, gruppepræsentationer og oplæg på konferencer. I forbindelse med udsendelsen af kvartals- og årsrapporter afholder Tryg roadshows, hvor resultaterne præsenteres. Der bør afholdes møder med interessenter både i og uden for Norden. Når Tryg deltager i roadshows og konferencer skal der som minimum være planlagt fire møder pr. dag af arrangøren.

Udover 1:1 møder, gruppemøder og konferencer afholder Tryg en kapitalmarkedsdag hver 2.-3. år. Institutionelle investorer, analytikere og journalister inviteres til at møde direktionen, der præsenterer Trygs forretningsstrategi og finansielle mål.

Til den årlige generalforsamling inviteres alle investorer til at deltage på mødet og møde bestyrelsen og direktionen. Aktionærerne kan stille forslag til dagsordenspunkter, stille spørgsmål før og på generalforsamlingen og stemme på forslagene. 

Sociale Media
Trygs IR-afdeling kommunikerer også til interessenter via Twitter, Twiter@TrygIR, hvis primære formål er at forbedre kommunikationen til investorerne. Informationen på Twitter inkluderer ikke-finansiel information eller finansiel information, som allerede er offentliggjort til markedet/Nasdaq OMX Copenhagen. 

 • Den finansielle kalender - årsrapporter/kvartalsrapporter og telekonferencer
 • Roadshows
 • Konferencer, seminarer
 • Begivenheder (f.eks. skybrud, storme, oversvømmelser)
 • Links til artikler
 • Erklæringer fra IR til pressen
 • Lancering af nye produkter

 

Målsætning
IR-afdelingen målretter sig proaktivt efter visse investorer og forsyner mæglere med en målrettet investorliste før roadshows. Vi efterstræber et mix af 1:1 møder med eksisiterende investorer for at opdatere om Tryg og nye potentielle investorer baseret på investeringsprofiler og deres tidligere investeringer. 

Vores mål for 2020 er gradvist at øge tilstedeværelsen af amerikanske og canadiske interessenter i vores investprportefølje samt at blive mere til stede på det asiatiske marked. 

 

Talspersoner
De følgende personer kan agere talspersoner på vegne af Tryg i IR-situationer:

 • Bestyrelsesformand Jukka Pertola
 • Koncernchef Morten Hübbe
 • Koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen
 • Koncerndirektør Lars Bonde
 • Koncerndirektør Johan Kirstein Brammer
 • Investor Relations Director Gianandrea Roberti
 • Investor Relations Manager Peter Brondt
 • Kommunikationschef Tanja Frederiksen

Andre medarbejdere såsom ledere af forretningsenheder og specialister kan blive involveret i IR-aktiviteter, mn kun hvis det er planlagt og koordineret af IR-afdelingen. 

 

IR strategi
Trygs IR Politik opstiller de overordnede retningslinjer for, hvordan Tryg kommunikerer med sine IR-interessenter. IR-aktiviteterne udføres af IR-afdelingen i samarbejde med direktionen. Som del af IR politikken har Tryg nedskrevet en IR-strategi, som opdateres hvert år med henblik på fortsatte mål, handlingsplaner og efterspurgte resultater inden for de næste 1-2 år. IR-strategien indeholder f.eks:

 • Handlingsplan vedrørende offentliggørelse af kvartals- og årsrapporter.
 • Planlægning og udførelse af roadshovs både herhjemme og ude.
 • Interessentidentifikation af institutionelle investorer. 
 • Integrering af Trygs langsigtede mål og interessentkomposition samt hvis nødvendigt en regulering af investormålene. 
 • Synspunkter på markedsopfattelse af Tryg med henblik på at forbedre kommunikationen med interessenterne inklusive indentificering af forbedringsmuligheder i kommunikationen samt korrigering af misforståelser. 
 • Indsamling og analyse af analytikernes konsensusestimater.
 • Regelmæssig rapportering af interessentproblematikker til direktionen og bestyrelsen. 

 

IR-afdelingen er altid parat til at besvare og afklare spørgsmål pr. telefon eller e-mail. Kontaktoplysninger kan findes under Kontakt IR. Spørgsmål besvares i det omfang, at de ikke kræver offentliggørelse af ikke-offentlig information, strider mod konkurrencemæssige hensyn eller på anden vis skader Tryg.

Stilleperiode
Fra sidste dag i det rapporterende kvartal (31. december, 31. marts, 30. juni og 30. september) kommenterer Tryg ikke oplysninger om økonomiske resultater eller forventninger frem til den planlagte offentliggørelse af kvartals- og årsrapporter (stilleperiode).

Godkendelse
IR-politikken er godkendt af bestyrelsen den 9. oktober 2019.