INVESTOR

IR politik

Formålet med Tryg's Investor Relations-aktiviteter er at give markedsdeltagerne mulighed for at danne sig et fyldestgørende billede af Tryg som investeringsmål og vurdere Tryg-aktien i overensstemmelse hermed.

Dette sikres ved at give nuværende og potentielle investorer faktuel, relevant og forståelig information om Tryg's forretningsmæssige og økonomiske resultater. Vi tilstræber at kommunikere let tilgængeligt, proaktivt og åbent.

Tryg overholder til enhver tid den gældende lovgivning og de oplysningsregler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, omxgroup.com. Desuden viderebringer IR-afdelingen oplysninger fra interessenter til direktionen.

Kommunikationsprincipper
Trygs finansielle kommunikation med interessenter foregår hovedsagelig gennem to kanaler: Meddelelser og møder med interessenter.

Meddelelser
Meddelelser er enten planlagte, såsom årsrapporter eller kvartalsrapporter, rutinemæssige som f.eks. oplysninger om insiderhandel eller ad hoc-meddelelser om f.eks. organisatoriske ændringer. Tryg offentliggør alle oplysninger, som ifølge gældende lovgivning anses for relevante for aktiekursen. Alle meddelelser og selskabsmeddelelser offentliggøres på dansk og engelsk. Finansielle rapporter offentliggøres kun på engelsk, dog offentliggøres et kort resume på dansk. Tryg offentliggør ligeledes en årsprofil på dansk i forbindelse med årsrapporten. 

Alle nyheder, der betragtes som kursfølsomme, offentliggøres via lovpligtige selskabsmeddelelser, før de udsendes til andre grupper. Meddelelser offentliggøres via tjenesteudbydere som f.eks. NASDAQ OMX Corporate News Service og sendes samtidig til Finanstilsynet. Meddelelserne bliver snarest muligt herefter tilgængelige på tryg.com/dk.

Foruden de ovennævnte meddelelser udsender Tryg IR-nyhedsbreve, der anses for relevante, men ikke kursfølsomme. Det kan f.eks. være baggrundsoplysninger om forsikringsemner. IR-nyhedsbrevene offentliggøres enten via tjenesteudbydere eller tryg.com/dk. Med IR-nyhedsbrevene ønsker vi at skabe en bedre forståelse af Tryg og forsikring generelt blandt markedsdeltagerne.

Møder
Som led i IR-aktiviteterne mødes direktionen og Investor Relations regelmæssigt med eksterne interessenter. Mødeaktiviteterne omfatter møder med enkeltpersoner, gruppepræsentationer og oplæg på konferencer. I forbindelse med udsendelsen af kvartals- og årsrapporter afholder Tryg roadshows, hvor resultaterne præsenteres. Der bør afholdes møder med interessenter både i og uden for Norden. Når Tryg deltager i roadshows og konferencer skal der som minimum være planlagt fire møder pr. dag af arrangøren.

Udover 1:1 møder, gruppemøder og konferencer afholder Tryg en kapitalmarkedsdag hver 2.-3. år. Institutionelle investorer, analytikere og journalister inviteres til at møde direktionen, der præsenterer Trygs forretningsstrategi og finansielle mål.

Alle aktionærer inviteres til generalforsamlingen og kan stille forslag til dagsordenspunkter, stille spørgsmål før og på generalforsamlingen og stemme på forslagene. 

IR-afdelingen er altid parat til at besvare og afklare spørgsmål pr. telefon eller e-mail. Kontaktoplysninger kan findes under Kontakt IR. Spørgsmål besvares i det omfang, at de ikke kræver offentliggørelse af ikke-offentlig information, strider mod konkurrencemæssige hensyn eller på anden vis skader Tryg.

Stilleperiode
Fra sidste dag i det rapporterende kvartal (31. december, 31. marts, 30. juni og 30. september) kommenterer Tryg ikke oplysninger om økonomiske resultater eller forventninger frem til den planlagte offentliggørelse af kvartals- og årsrapporter (stilleperiode).

Godkendelse
IR-politikken er godkendt af bestyrelsen den 10. oktober 2018.