Investor

Risikostyring

Risikostyring er et centralt element i at drive forsikringsvirksomhed og en integreret del af vores forretningsmodel. 

Risiko

Risikostyringens organisering

Risikostyringen i Tryg er organiseret ud fra tre kontrolniveauer:

 1. De forretningsansvarlige
  Det første kontrolniveau består af de forretningsansvarlige, der styrer og kontrollerer alle væsentlige risici hørende til egne aktiviteter. 
   
 2. Risikostyringsfunktionen
  Det andet kontrolniveau består blandt andet af risikostyringsfunktionen, der sikrer en konsistent tilgang til håndteringen af risici på tværs af forretningsområderne. Det er risikostyringsfunktionens opgave at vedligeholde det overordnede billede af selskabets væsentligste risici og løbende rapportere om udviklingen til bestyrelse og ledelse.  
   
 3. Intern revision
  Det tredje kontrolniveau er den interne revision, hvis vigtigste opgave er at foretage uafhængige vurderinger til bestyrelsen.  

Kapitalstyring

Trygs kapitalstyring understøttes af Trygs partielle interne model. Med et 99,5 % sikkerhedsniveau sikrer modellen, at Tryg kan honorere forsikringstagernes krav i 199 ud af 200 år. Kapitalstyringen i Tryg er tilrettelagt med henblik på at understøtte de centrale forretningsmæssige målsætninger: 

 • En solid kapitalbase, der både understøtter de lovgivningsmæssige krav og ambitionen om, som minimum, at vedligeholde en ’A2-rating’ hos Moody's. 
   
 • Et stabilt stigende nominelt udbytte pr. aktie med en payout ratio på 60-90 % af årets resultat efter skat 
   
 • En forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 20 % efter skat.

Om risikostyring

Underwriting risiko

Underwritingrisiko er risikoen hørende til indgåelse af forsikringskontrakter og dermed risikoen for, at en opkrævet præmie ikke i tilstrækkelig grad dækker de erstatninger, som Tryg er forpligtet til at udbetale, når skaden er sket. Denne risiko kan til en vis grad vurderes med udgangspunkt i statistiske analyser af historiske erfaringer inden for de forskellige brancher. 

Forsikringspræmien skal være tilstrækkelig til at dække de forventede erstatninger, men skal også indeholde en risikopræmie, som svarer til forrentningen af den del af koncernens kapital, der medgår til beskyttelse mod tilfældige udsving. Det betyder, at forsikringsbrancher eller områder, der erfaringsmæssigt udviser store udsving alt andet lige skal indeholde en større risikopræmie, da disse kræver et større kapitalgrundlag. 

Trygs bestyrelse sætter de overordnede rammer for underwritingrisikoen. 

Genforsikring

Genforsikring benyttes til at reducere risikoen på områder, hvor der er et særligt behov for dette. Behovet for genforsikring vurderes løbende på baggrund af Trygs interne kapitalmodel, hvor prisen for indkøb af genforsikring sammenholdes med den reduktion i kapitalbehov, man vil kunne opnå. 

Vores bestyrelse sætter rammerne for det genforsikringsprogram, Tryg tegner.

Hensættelsesrisiko

Når en forsikringsperiode udløber, knytter forsikringsrisikoen sig til de erstatningshensættelser, der afsættes til at dække fremtidige betalinger på allerede indtrufne skader. 

Når en skade er sket, kan der gå en vis tid, før kunden anmelder skaden. Herefter kan der, afhængig af skadens kompleksitet, gå kortere eller længere tid, før skadens størrelse er endeligt opgjort. Især på personskader kan forløbet være langvarigt, og selv når skaden er afsluttet, er der en risiko for, at den senere genoptages med yderligere udbetalinger til følge. 

Opgørelsen af erstatningshensættelserne vil altid være behæftet med usikkerhed. Historisk set har hensættelsesrisikoen givet væsentlige både positive og negative resultatpåvirkninger (afløb) for mange forsikringsselskaber, og dette må også forventes at være tilfældet fremover. 

Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for håndtering af hensættelsesrisiko i Trygs forsikringspolitik.

Investeringsrisiko

Investeringsrisiko er risikoen for, at udsving på de finansielle markeder påvirker resultatet og dermed den økonomiske stilling. 

Både investeringsaktiver og erstatningshensættelser er eksponeret over for renteændringer. Tryg søger at matche udbetalingsprofilen for diskonterede erstatningshensættelser med tilsvarende rentebærende fordringer så tæt som muligt. 

Et faldende renteniveau vil ved denne konstruktion give samme forøgelse af erstatningshensættelser og værdi af obligationsporteføljen. Dette reducerer Trygs samlede eksponering over for renteændringer betydeligt. 

Operationel risiko

Operationelle risici knytter sig til fejl og mangler i interne processer, svindel, nedbrud i infrastruktur, it-sikkerhed og lignende. Da operationelle risici hovedsageligt er af intern karakter, fokuserer Tryg på etableringen af et tilfredsstillende kontrolmiljø for koncernens aktiviteter. 

I praksis organiseres dette arbejde ved hjælp af procedurer, kontroller og retningslinjer, som dækker de forskellige aspekter af koncernens aktiviteter, herunder it-sikkerhedspolitikken. Tryg har ligeledes etableret en sikkerheds- og efterforskningsenhed, der håndterer intern svindel, it-sikkerhed, fysisk sikkerhed og beredskab. 

Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for styring af operationelle risici. 

Strategisk risiko

Strategisk risiko er forbundet med vores valg af strategisk position, herunder: it-strategi, fleksibilitet i forhold til markedet, samarbejdspartnere, omdømme samt ændringer i markedsforholdene. 

Styring af strategiske risici foregår med tæt involvering af bestyrelsen. 

Downloads

Årsrapport 2021

Læs mere om risikostyring i Trygs årsrapport (PDF) på side 31-32 samt note 1 på side 60. 

Solvensrapport

Download Trygs rapport om solvens og finansiel situation 2020 her.