Forebyggelse af skader og reducering af klimaaftryk

Tryg vil være en aktiv tryghedsskaber over for vores kunder. Det gør vi ved at hjælpe kunderne med at forhindre, at skader opstår, og hvis de gør, sigter vi mod at minimere klimaaftrykket fra skadebehandlingsprocessen.

Skadeforebyggende initiativer i produkter og tjenester

Alle skader er besværlige og stressende for vores kunder, uanset om de vedrører deres bil, hjem, personlige helbred eller kæledyr. Hos Tryg er vores primære formål at beskytte vores kunder mod at opleve skader i første omgang. Dette opnår vi ved at tilbyde produkter eller tjenester, der understøtter deres sundhedstilstand eller minimerer risikoen for fysiske skader.

I Tryg stræber vi efter at give adgang til forebyggelsesprodukter eller -tjenester, der er relateret til forsikringstypen for vores forsikringsprodukter. Formålet er at forhindre, at krav opstår, eller at minimere eventuelle skader eller tab, der måtte opstå. Mens vi stræber efter at tilbyde forebyggelsesprodukter og -tjenester til en betydelig del af vores forsikringsprodukter, arbejder vi også ihærdigt på at nå et stadie, hvor vores produktportefølje aktivt minimerer sit klimaaftryk. Tryg er forpligtet til at gøre fremskridt i denne retning. På den måde skaber vi ikke kun tryghed for vores kunder, men bidrager også positivt til både miljøet og samfundet.

Et eksempel på et skadeforebyggende produkt, der tilbydes som en del af visse husforsikringer, er en intelligent vandafbryder. I løbet af det seneste årti har en stor gruppe danskere måttet opleve vandskader forårsaget af rørbrud. For at løse problemet har Tryg introduceret smart home-teknologi i form af en intelligent vandafbryder, der er i stand til selv at opdage og forhindre vandskader. I første omgang testes denne vandafbryder i ejendomme, hvor der er stor sandsynlighed for, at der opstår lækager.

Vi forpligter os til ikke kun at tilbyde forsikringsdækning, men også aktivt at fremme bæredygtighed ved at fokusere på forebyggende initiativer. Ved at forebygge hændelser og skader kan vi reducere det samlede ressourceforbrug, der er forbundet med skadebehandling og genopretning.

Tryg har implementeret forskellige forebyggelsesinitiativer, som f.eks.:

Forebyggelsesinitiativer
 • Husalarm
  Med husalarmen installeres en bevægelsescensor i hjemmet, som giver kunden besked via en app, hvis der sker et indbrud i hjemmet. Antallet af indbrud forventes at blive reduceret, hvilket reducerer antallet af skader relateret til f.eks. ødelagte døre og vinduer samt omfanget af stjålne genstande, der ellers skulle erstattes med nye. Ved at forhindre indbrud kan vi således undgå at bruge ressourcer på at erstatte stjålne genstande eller ødelagte aktiver. 
 • Rottespærre
  Rottespærren forhindrer rotter i at trænge ind i kloakker og spildevandsrør, så de ikke kan få adgang til boliger og forårsage skader på rør og fundamenter. Det betyder igen, at der ikke skal bruges ressourcer på at reparere det ødelagte. 
 • Råd til at beskytte hjemmet mod klimaskader
  På vores danske og norske kundehjemmeside tilbyder vi rådgivning til vores kunder, der er udsat for klimaskader, om, hvordan man minimerer effekten af storme, skybrud og oversvømmelser. Derved kan vi reducere både antallet og omfanget af skader. 
 • Trafiksikkerhedsapp
  Tryg Drive i Danmark, Sidekick i Norge og Smart car i Sverige hjælper med at minimere unødvendige gener samt belønne og fremme ansvarlig kørsel, hvilket også resulterer i et lavere klimaaftryk. 
 • Lægehotline
  Trygs Lægehotline giver adgang til online lægekonsultationer, hvilket gør det nemt for vores kunder at rådføre sig med en læge, uanset hvor de er. Dette kan reducere klimaaftrykket i forbindelse med transport til en læge. Derudover giver det vejledning og trøst i en sårbar situation. 
 • Sundhedsapp
  Tryg Sund samler vores erhvervskunders sundhed i en app. Den skaber et klart overblik over kundens sundhedsforsikring, gør det muligt for kunden at anmelde en skade og booke aftaler med terapeuter direkte gennem appen. Deruodver giver den inspiration til en sundere livsstil. 

Læs mere på tryg.dk og tryg.no.

Cirkulær tilgang til skadebehandling  

I Tryg håndterer vi årligt omkring 1,7 millioner skader for vores kunder. Et af Trygs største ansvarsområder og muligheder er derfor at bryde med nutidens ”brug-og-smid-væk-kultur” og adoptere en cirkulær økonomisk tankegang i håndteringen af vores kunders skader. Vi udvider løbende vores række af initiativer, der gør os i stand til at tilbyde mere bæredygtige løsninger til skader, samtidig med at vi fastholder vores fokus på eksisterende initiativer inden for motor-, sundheds-, dyre- og bygningsforsikring. I Tryg omfatter vores eksisterende initiativer f.eks. brug af brugte reservedele til biler, reparation af forruder og plastkofangere i stedet for at udskifte dem, tilbud om online support til vejhjælp og læge- eller dyrlægekonsultationer samt fjernovervågning af bygningsskader. Tilsammen reducerede alle disse initiativer CO2-udledningen med 21.208 tons i 2023, en stigning fra 5.759 tons i 2022.

Som en del af vores strategi ønsker vi at accelerere vores bestræbelser på at give vores kunder adgang til en mere cirkulær tilgang til skadebehandling. Som det største forsikringsselskab i Skandinavien aktiverer vi vores skadeseksperter og har en systematisk, virksomhedsdækkende tilgang i vores bestræbelser efter en mere ansvarlig skadeshåndtering. Vi anerkender, at partnerskaber ofte fører til bedre og mere innovative løsninger, og derfor samarbejder vi aktivt med vores leverandører, partnere og kunder.

Læs mere om vores samarbejde med leverandører og partnere (kun på engelsk)

Læs mere om vores metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger

Mål
 • 80% stigning i bæredygtige erstatninger i 2024
   
 • 20.000-25.000 tons CO2-reduktion fra mere bæredygtig skadebehandling i 2024

Ambitioner for en mere bæredygtig fremtid

Hos Tryg er det vores ambition, at vores produkter og tjenester kan støtte vores kunder på deres rejse mod en mere bæredygtig fremtid. Et eksempel på dette er vores tilbud til erhvervskunder, hvor vi giver adgang til platformen, Valified. Valified er en platform, der forenkler processen med at indhente, måle og rapportere ESG-data for virksomheder. Dette giver vores forretningspartnere indsigt i deres præstationer inden for udvalgte ESG-områder. Disse indsigter bliver afgørende for små og mellemstore virksomheder, da deres kunder i stigende grad efterspørger gennemsigtighed inden for ESG. ESG-rapportering kan være en ressourcekrævende og kompleks opgave, især for mindre virksomheder, men med Valified kan Tryg støtte sine erhvervskunder med bedre at forstå og håndtere deres miljømæssige aftryk.

Vi undersøger løbende, hvordan vi yderligere kan udvikle produkter og tjenester, der muliggør og understøtter en mere bæredygtig vej for samfundet.

Tryg vil tilpasse forsikringer til fremtiden

Overalt i Norden og Europa sker flere og mere ekstreme vejrbegivenheder, som eksperter forudser, vil ske hyppigere og blive endnu voldsommere over tid. Hvis fremtidens klimarelaterede katastrofer skal forebygges eller mindskes i omfang, kræver det indsatser i alle dele af samfundet på alle niveauer. Som det største forsikringsselskab i Skandinavien ønsker Tryg at understøtte samfundet i at tilpasse sig klimaforandringerne og give tryghed til kunderne.

Derfor er Tryg i Danmark, Norge og Sverige nu klar med de første forsikringsprodukter, som er tilpasset EU-taksonomien og bidrager til EU’s mål om klimatilpasning. Det betyder, at Tryg har gennemgået forsikringerne med en tættekam for at sikre, at kunderne er dækket mod relevante klimarelaterede risici, fx storme, naturbrande og skybrud, ligesom forsikringerne indeholder et incitament til at forebygge klimarelaterede skader.  

Læs mere om vores forsikringsprodukter, der bidrager til EU’s mål om klimatilpasning.

Tryg arbejder sammen med myndigheder i Danmark, Norge og Sverige for at forebygge skader på bygninger og har forberedt sig på at dele data om områder, der er mest udsat for vejrrelaterede risici – efter anmodning fra myndigheder og med henblik på analytisk forskning. Derudover ønsker Tryg at informere kunder om, hvordan de beskytter deres huse og bygninger mod mere ekstremt vejr, fx via SMS, Trygs hjemmeside eller andre relevante kommunikationskanaler.