Aflønning

Direktionen

Trygs direktion aflønnes efter et ønske om at sikre koncernen en profitabel udvikling - både på kort og lang sigt.

Sådan aflønnes Trygs direktion

Bestyrelsen fastsætter aflønning
Trygs direktion er kontraktansat, og alle vilkår i direktionens honorering fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer direktionens aflønning en gang om året.

Bedømmelsen sker på grundlag af de krav, der stilles for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer. 

Lønsammensætning
Direktionens aflønning består af fast løn, pension og en variabel løndel. Variable lønelementer udgør kun en begrænset del af den samlede aflønning.

Bestyrelsen kan beslutte, at den faste løn suppleres med en variabel løndel på op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension på tildelingstidspunktet med en tilsvarende nutidsværdi. 

Aktieprogram
Bestyrelsen har besluttet, at det variable lønelement udgøres af et matching aktieprogram. Fire år efter direktørens køb af et antal aktier, tildeles direktøren et tilsvarende antal vederlagsfrie aktier i Tryg.

Tildelingen af matching shares på tildelingstidspunkteter er ikke resultatafhængig. 

Formålet med matching shares-programmet er dels at sikre fastholdelse af direktøren, dels sikre en sammenfaldende økonomisk interesse mellem direktøren og selskabets aktionærer. 
 

Fratrædelse og pension
Hvert medlem af direktionen har 12 måneders opsigelse og ret til 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Koncernchefen har dog 12 måneders opsigelse og ret til 18 måneders fratrædelsesgodtgørelse plus pensionsbidrag i den samme periode. Hvert medlem af direktionen får indbetalt 25 % af basislønnen til en pensionsordning.   

Aflønning af direktionen i 2019

(DKK) Morten Hübbe Lars Bonde Johan Kirstein Brammer Barbara Plucnar Jensen**
Basisløn 11.330.000 5.385.056 5.175.000 4.166.667
Pension 2.832.500 1.346.264 1.293.750 1.041.667
Bil 255.000 255.000 255.000 212.500
Øvrige personalegoder 26.000 26.000 24.392 21.667
Fast løn i alt 14.443.500 7.012.320 6.749.750 5.442.500
Engangstillæg 0 0 0 1.000.000
Værdi af matching shares** 4.886.718 2.372.502 2.283.665 1.647.717
I alt 19.330.218 9.384.822 9.033.415 8.090.217

*Værdien af matching shares på tildelingstidspunktet relateret til matching shares programmet for optjeningsåret 2019.

**Barbara Plucnar Jensen tiltrådte som koncernfinansdirektør den 1. marts 2019, dvs. løn beregnet pro rata for 2019. Blev tildelt en tiltrædelsesbonus overdraget i 2020.